از نشانه‏هاى خوش‏نامى و نيك‏بختى ، همنشينى با خردمندان است. امام حسین (ع)
تاریخ : جمعه ۲ آذر۱۳۸۶
نویسنده : آقای حاتمی (دبیر علوم تجربی)

 

 

1- منظور از تغییر ماده چیست؟هرگاه ماده دچار دگر گونی شود یعنی ظاهر یا جنس آن عوض شود می گوییم تغییر کرده است.

 

2- تغییر ماده به چند صورت است؟نام ببرید: به دو صورت، الف: تغییر فیزیکی    ب: تغییر شیمیایی.

 

3- تغییر فیزیکی چیست؟مثال بزنید: تغییری که طی آن حالت ماده عوض می شود،اما جنس آن و جنس مولکول هیچ تغییری نمی کند. مثال:خورد شدن کاغذ.

 

4-تغییر شیمیایی را تعریف کرده و مثال بزنید.

تغییری که درآن نوع مولکول های ماده و جنس ماده عوض می شود و ماده ی جدیدی به

 

وجود می آید . مانند: سوختن کاغذ

 

5- منظور از خواص ماده چیست؟منظور ویژگی های یک ماده است که بر اساس آنها می توان ماده را شناخت.

 

6-خواص ماده به چند صورت است؟ نام ببرید:

به دو صورت:الف- خواص فیزیکی     ب- خواص شیمیایی

 

7-خواص فیزیکی ماده چیست؟ توضیح دهید.

ویژگی هایی که مربوط به حالت بیرونی و ظاهری ماده باشد.

 

8-مهم ترین خواص فیزیکی ماده را نام ببرید.

رنگ،بو،مزه،نقطه ی ذوب،نقطه ی انجماد،نقطه ی جوش، رسانایی و ابعاد ماده.

 

9-از خواص فیزیکی آب چند مورد را بنویسید.

1- مایع است2- بی رنگ است3- بی مزه است4- بدون بو است5- نارسا نای برق است6-

 

نقطه ی انجماد آب صفردرجه سانتی گراد است7- نقطه ی جوش آن 100درجه ی سانتی گراد است.

 

10-منظور از خواص شیمیایی چیست؟منظور خواصی است که تمایل یا عدم تمایل یک

 

ماده را برای شرکت در تغییر شیمیایی نشان می دهد.(خواصی که مربوط به جنس ماده است.)

 

11-از خواص شیمیایی آب چند مورد را بنویسید.

آب از ترکیب شدن دو عنصر هیدروژن و اکسیژن به وجود می آید.آب نمی سوزد.آب به زنگ زدن فلزات کمک می کند.

 

12-از نشانه های تغییرات شیمیایی چند مورد را بنویسید:

1- ایجاد شعله 2- تغییر رنگ 3- تغییر بو 4- تغییر مزه 5- تشکیل حباب و ایجاد حباب درون ماده .

 

13- اجزای یک تغییر شیمیا یی را نام ببرید؟ 1- واکنش دهنده ها 2- فرآورده ها

 

14- واکنش دهند ه چیست؟ به موادی که آغاز کننده ی یک تغییر شیمیا یی هستند واکنش دهنده می گویند.

 

15- فرآورده چیست ؟ مواد جدیدی که بعد از تغییر شیمیا یی به وجود می آید.

 

16- منظور از معادله ی نوشتاری چیست؟

معادله ی نوشتاری رابطه ی بین واکنش دهنده ها و فراورده ها را در یک تغییر شیمیایی نشان می دهد.

مثال:

ماده  (A) + ماده  (B)g  ماده               (C)                     

 

17- سوختن چه تغییری است؟ چرا؟ تغییر شیمیایی است.

زیرا در این واکنش در واقع مولکول های ماده تغییر می کند و مولکول ها ی جدید به وجود می آید.

 

18- نشانه ی واکنش سوختن چیست ؟ نور و گرما(شعله آتش ) که در هنگام واکنش تولید می شود.

 

19-ماده ی اشتعال پذیر چیست ؟ ماده ای است که قابلیت سوختن دارد.

 

20- ماده ی سوختنی چیست ؟ مثال بزنید: موادی که با اکسیژن ترکیب می شوند و معمولا مقدار قابل توجهی گرما و نور آزاد می کنند. مانند: پارچه،نفت،کاغذ،بنزین،پلاستیک

 

21- سوختن مواد به چند صورت است؟ به دو صورت

الف:کند      ب: تند

 

22-سوختن کند چیست؟اگر ماده ای به کندی با اکسیژن ترکیب شود و گرما و نور

 

محسوسی نداشته باشد را سوختن کند ( زنگ زدن ) می گویند: مانند زنگ زدن آهن

 

23- سوختن تند چیست؟ هر گاه مادهای به سرعت با اکسیژن ترکیب شود و گرما و نور قابل توجهی داشته باشد، به آن سوختن تند می گویند. مانند: سوختن چوب

 

24- اکسایش چیست؟ به واکنش یک عنصر با اکسیژن

اکسایش می گویند.

نکته: به فراوردهای که در عمل اکسایش به وجود بیاید

اکسید می گویند.

 مثال: در عمل واکنش آهن با اکسیژن آهن اکسید به وجود می آید.

 

25- سوخت چیست؟ به آن دسته از مواد سوختنی که فقط برای تامین انرژی سوزانده     

 

می شوند، سوخت می  گویند .مانند:نفت، بنزین،گازشهری

 

26- ماده ی سازنده ی شمع چه نام دارد؟عناصر سازنده ی آن را نام ببرید:پارافین که ازدو عنصر کربن و هیدروژن ساخته شده است.

 

27- سه شرط ایجاد شدن آتش را نام ببرید.

1- سوخت2- اکسیژن3- گرما

 

28- واکنش گرماده چیست؟تغییری است که با آزاد کردن انرژی همراه است.

 

29- واکنش گرما گیر چیست؟تغییراتی که با گرفتن انرژی انجام می شود را تغییرات گرماگیر می گویند.

 

30- انرژی فعال سازی چیست؟به کمترین مقدار انرژی لازم برای شروع یک واکنش انرژی فعال سازی می گویند.

 

31- منظور از سرعت تغییر شیمیایی چیست؟منظور مدت زمانی است که یک تغییر شیمیایی انجام می شود.

 

نکته: سرعت تغییر شیمیایی یعنی*سرعت مصرف واکنش دهنده ها* یا *سرعت تولید     فرآورده ها*

 

32- کاتالیزگر چیست؟به موادی که سرعت یک تغییر شیمیایی را افزایش می دهد اما خود این ماده تغییری نمی کند.

 

33- قانون پایستگی جرم چیست؟این قانون بیان می کند که در تغییرات شیمیایی مجموع جرم مواد واکنش دهنده با جرم مجموع فراورده برابر است. 

 

 


موضوعات مرتبط: درسی
آخرین مطالب

قالب بلاگفا

قالب وبلاگ

purchase vpn

بازی اندروید